Hội thảo và trình diễn máy gặt đập liên hợp DC60 và máy cày L4508