Hội nghị khách hàng tại Long Xuyên – An Giang

Vào ngày 16/06/2015 công ty MTV Long Binh Tri Tôn đã tổ chức hội nghị khách hàng tại Long Xuyên – An Giang.